Zorg

De zorg van onze leerlingen

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat we samen met andere scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek voor elk kind. Hierbij staat voorop dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan.

 

Passend Onderwijs binnen Eenbes Basisonderwijs

Eenbes Basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Helmond-Peelland PO (po.swv-peelland.nl). Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden. Dat begint op een plek binnen één van onze scholen. Er wordt gekeken naar de specifieke leerbehoeften voor ieder kind. Eenbesscholen werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om samen, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo dicht mogelijk bij huis, op een passende manier onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Passend Onderwijs binnen onze school

Op onze school streven we ernaar dat alle kinderen de ondersteuning en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Wij gaan uit van wat het kind kan en van wat het nodig heeft. Een vakkundig team staat klaar. Wij werken samen met externen. Het speciaal basisonderwijs blijft bestaan: als het echt nodig is, kan een kind een verwijzing krijgen.

Onze zorgstructuur ziet er als volgt uit:

 

Fase 1: signalering in de klas door leerkracht door middel van methodetoetsen, Citotoetsen, observaties, ZIEN en Kijk!. Opstellen lijsten Zorgniveaus op het cognitief gebied, maar ook sociaal emotioneel.

 

Fase 2: Groepsbespreking waarin alle kinderen besproken worden. Naar aanleiding van de bovengenoemde bevindingen worden er handelingsplannen gemaakt en dit wordt met ouders overlegd.

 

Fase 3: Consultatieve Leerlingbegeleiding met leerkracht, IB en orthopedagoog van het Expertise Netwerk. Dit gaat vaak over problemen die verdere expertise vereisen. De orthopedagoog kan bijvoorbeeld gedragslijsten laten invullen etc. of ouders het advies geven om hun kind verder te laten onderzoeken.

 

Fase 4: Zorgteam (GGD, CMD, EC, IB, Leerkracht, logopedie). Dit gaat over kinderen met complexe, meervoudige problematieken die vanuit meerdere kanten aangepakt moeten worden. Een arrangement kan aangevraagd worden om een plaatsing op het SO (Speciaal Onderwijs) of SBO (Speciaal BasisOnderwijs) te voorkomen. Er vindt pas onderzoek plaats vanuit school als een kind is ingebracht in het zorgteam.

 

Fase 5: verwijzing naar het SBO of SO

 

Speciale basisschool

Soms kunnen we kinderen op onze school niet optimaal begeleiden en komen we met de ouders tot de conclusie dat het kind beter op zijn plaats is op een speciale school.

Verwijzing gebeurt altijd in zeer nauw overleg met en met medewerking van de ouders en middels een uitgebreide procedure. Zo moeten er de nodige gegevens over het kind beschikbaar zijn. Die worden verkregen door onderzoeken en testen en observaties van het kind. Ook de visie van de ouders is erg belangrijk.

Al deze gegevens krijgen een plaats in een Toelaatbaarheidsverklaring. Hiermee vragen we een plaatsing aan voor SBO.

 

Arrangement

We hebben de mogelijkheid om bij het bestuur een arrangement aan te vragen om te voorzien in de ondersteuningsbehoefte. Het arrangement (vaak in de vorm van extra hulp voor het kind door deskundigen van buiten de school) is bedoeld om de kinderen zolang mogelijk op de gewone basisschool te behouden. Of dat in alle gevallen lukt, moet van jaar tot jaar worden bekeken.

 

Meerbegaafd

Speciale zorg verdient ook het kind dat het leren meestal als erg gemakkelijk ervaart. We bieden deze meerbegaafde kinderen verdiepings- en verrijkingsstof. Dat zijn vaak extra moeilijke taken die de kinderen uitvoeren in plaats van het inoefenen van de basisstof. In uitzonderlijke gevallen laten we zo’n kind versnellen; twee leerjaren in één jaar doorlopen.

Daarnaast beschikken de Eenbesbasisscholen over de Br1bes voor kinderen van groep 4 t/m 8. Hiervoor worden kinderen door de leerkracht aangemeld. Om toegelaten te kunnen worden tot de Br1bes wordt een toelatingsprocedure gehanteerd. 

 

Doubleren

Doubleren of zittenblijven is op onze school mogelijk, maar alleen als we ervan overtuigd zijn, dat het kind daar baat bij heeft. Een beslissing daartoe wordt, net als bij alle andere vormen van speciale zorg, altijd in overleg met de ouders genomen.

 

Dyslexieprotocol

Op onze school wordt het dyslexieprotocol gehanteerd. Het dyslexieprotocol waarborgt dat kinderen al vanaf het begin worden geobserveerd om eventuele signalen op te vangen die zouden kunnen wijzen op latere leesproblemen. Vooral na het aanvankelijk lezen kan via toetsing achterhaald worden of kinderen leesproblemen, misschien dyslexie, hebben. Wij zetten het leespreventieprogramma BOUW! in.

 

Leerlijnen

Vanaf groep 6 is het mogelijk dat kinderen voor een bepaald vak een zgn. ‘leerlijn’ krijgen. De leerstof en de aanbieding daarvan worden zoveel mogelijk afgestemd op de capaciteiten en mogelijkheden van het kind, met als doel zo ver mogelijk uit te komen.

 

Leerling observatie en –volgsystemen

De vorderingen van de leerlingen worden door de leerkracht bijgehouden. Regelmatig zijn er toetsen over de behandelde leerstof. Daarnaast hanteert de school een leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). De centrale eindtoets is ook onderdeel van het Cito-lovs. Het gaat om toetsen met betrekking tot taal, technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. De toetsen worden 2 maal per jaar afgenomen en staan in het rapport. Om de sociaal emotionele ontwikkeling te volgende gebruiken we de toetsing van ZIEN. In de kleutergroepen volgen we de leerlingen met KIJK.

Met deze toetsen krijgt de school een goed beeld van de vorderingen van de individuele kinderen en van de groep. De school ziet hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft geleerd en kan dat vergelijken met andere kinderen in de groep en in Nederland. Met deze gegevens kan het onderwijs aan individuele kinderen, op groepsniveau of schoolniveau worden bijgesteld.

 

We plaatsen in de schoolgids de uitslagen van Cito-eindtoetsen van de laatste vijf jaar. De scores van de Cito-eindtoetsen zijn echter niet altijd een uitdrukking van de opbrengst van de school. Zij vormen ook een uitdrukking van individuele verschillen tussen kinderen, zoals sociaal milieu, intelligentie en vaardigheden. Alle kinderen van groep 8 nemen deel aan de Centrale Eindtoets

(https://www.centraleeindtoetspo.nl/).

Juist de moeilijk meetbare kwaliteitsaspecten van een school, de zogenaamde leergebied overstijgende kerndoelen, geven de school haar specifieke karakter.

De school is in dat opzicht, datgene wat ze meer biedt, dan het Cito meet.

De Centrale Eindtoets is een van de instrumenten die een rol spelen bij de schoolkeuze van onze schoolverlaters. Deze toets heeft nog een andere functie; het is een indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van de leerlingen worden ‘vertaald’ in een schoolrapport.

 

 

jaar

landelijk gemiddelde

Score Vijfblad

2014

534,4

538,9

2015

534,8

533,9

2016

534,9

539,4

2017

535,1

534,8

2018

534,9

540,3

 

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs

Er zijn in het afgelopen jaar 25 leerlingen naar het voortgezet onderwijs gegaan.

3 leerlingen gingen naar het VWO

3 leerlingen gingen naar  HAVO/VWO

5 leerlingen gingen naar de HAVO

3 leerlingen gingen naar VMBO-T/HAVO

7 leerlingen gingen naar het VMBO-T

3 leerlingen gingen naar het VMBO-kader of gemengd

1 leerling ging naar het VMBO-basisberoepsgericht.

 

Jeugdgezondheidszorg

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf.  Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid

Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)  

Opvoeden is leuk en vaak vanzelfsprekend, maar kan soms ook een hele klus zijn.

Iedereen heeft daarover wel eens vragen, of loopt tegen zaken aan. De medewerkers van het CMD helpen u daar graag bij.

 

Het CMD is bedoeld als plek waar ouders, kinderen, jongeren en professionals. Ze geven u direct informatie en advies, of zorgen ervoor dat u de juiste hulp krijgt. Bij ingewikkelde vragen of grotere problemen, begeleidt het CJG u naar de beste hulp of oplossing. Op de website https://www.geldrop-mierlo.nl/vindt u informatie over de openingstijden en bereikbaarheid van het CMD. De dienstverlening van het CMD is gratis.

 

Verwijzing naar het Voortgezet onderwijs

Om te komen tot een zo goed mogelijke overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs volgen we op onze school de P(rimair) O(nderwijs)-V(oortgezet) O(nderwijs)-procedure. Daardoor kan de extra zorg die kinderen op school krijgen in het voortgezet onderwijs gecontinueerd worden.

De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan de CITO-eindtoets. Deze vindt dit schooljaar plaats op 16, 17 en 18 april 2019. De kinderen krijgen al eerder een advies met betrekking tot de keuze voor het voortgezet onderwijs. Om te beginnen wordt er in groep 7 een pré advies gegeven en in groep 8 een eind advies. De school brengt het advies uit op basis van de algemene schoolvorderingen van de leerlingen in de loop van de jaren, observaties en de gegevens uit de leerlingvolgsystemen (Cito leerlingvolgsysteem en Zien). Met dit advies in de hand kunnen ouders hun kind aanmelden op één school voor voortgezet onderwijs. Die beslist of uw kind wordt toegelaten.

Als de score op de Eind Cito niet past bij het gegeven advies wordt dit met de ouders besproken. Een heroverweging van het advies kan dan plaatsvinden.

De school zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 voldoende informatie krijgen over de overgang naar het vervolgonderwijs.

 

De verwijzing naar SBO of SO ia geregeld via 'Passend Onderwijs'. De procedures daarvoor staan beschreven op http://www.passendonderwijs.nl/