Zorg

Onze zorg voor kinderen 

 

Ondersteuning binnen Eenbes basisonderwijs

Als school van Eenbes Basisonderwijs willen wij uw kind passend onderwijs bieden, zo veel mogelijk thuisnabij. Heeft uw kind meer nodig dan de professionals van onze school kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking. We halen extra exertise onze school in, of we kijken welke school van Eenbes beantwoordt aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We hebben deze manier van werken beschreven in het Eenbes Bestuurs Ondersteunings Pofiel (BOP). De complete versie vindt u op de website www.eenbes.nl

 

Eenbes heeft een vast team van orthopedagogen en coaches die de scholen adviseren en ondersteunen: het Eenbes Expertise Netwerk. Naast lerende netwerken, waar onze leerkrachten hun expertise op het gebied van gedrag, taal en rekenen vergroten, geeft het Netwerk leiding aan 7 plusklassen, verdeeld over 3 gemeenten: Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Nuenen. De leerkrachten van de plusklassen ondersteunen de scholaen bij het creëren van een afgestemd aanbod voor meer- en hoogbegaade kinderen.

Hoogbegaafde kinderen bezoeken een plusklas een dagdeel per week voor een ondersteunend aanbod. Eenbes biedt tijdelijke arrangementen aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte en aan leerkrachten die extra expertise nodig hebben. Eenbes is ook het bestuur van de Van der Puttschool in Geldrop: een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen kunnen hier terecht voor een (tijdelijk) arrangement SBO in kleinere klassen met speciaal opgeleide leerkrachten. We doen alles om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen, zich kan ontwikkelen en kan leren. Toch is het niet altijd mogelijk om volledig 'inclusief' onderwijs te bieden waarin we iedereen de begeleiding bieden die nodig is. Er ligt een grens waanneer:

* de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar komt;

* er is het systeem om het kind heen grote problematiek speelt waarbij maatschappelijke partners hun rol niet kunnen waarmaken;

* een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien.

In deze gevallen bekijken we samen met u en uw kind wat de best passende plek is. We werken daarom samen met de andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland: http://po.swv-peelland.nl

Ondersteuningsteam 

Elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, kan erop rekenen dat we deze hulp zoveel mogelijk proberen te bieden. Wanneer we als school vragen hebben over de juiste inrichting van zorg kunnen we deze voorleggen aan het ondersteuningsteam. 

Met hen vindt overleg plaats over de ontwikkeling van leerlingen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. Ook zorgen om leerlingen die niet direct gerelateerd zijn aan leren, maar wel van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van de leerling kunnen hier besproken worden. 

Er wordt toestemming gevraagd aan ouders voor inbreng in dit overleg. Ouders worden vaak uitgenodigd om bij dit overleg aanwezig te zijn, maar het kan ook zijn dat dit niet wordt gevraagd. Dan worden ouders achteraf geïnformeerd over hetgeen besproken is. Bij uitzondering, wanneer de zorg van school dermate hoog is, kan ook zonder toestemming van de ouders de leerling besproken worden. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 

Het ondersteuningsteam komt enkele keren per jaar bij elkaar. De volgende personen hebben hierin zitting: De leerkracht, de intern begeleider(s), de directeur, een medewerker van het Expertise Netwerk Eenbes, een verpleegkundige van de GGD en een medewerker van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname Gemeente Geldrop-Mierlo. Zij ondersteunen ons bij het maken van de juiste keuzes in de begeleiding van een leerling. 

Leerlingen die besproken zijn, worden gedurende een langere periode door het ondersteuningsteam gevolgd en gemonitord. 

Passend onderwijs 

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; 

de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden; 

de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze school een beroep kan doen. 

 

De intern begeleider (IB-er) 

Binnen onze school is de interne begeleider het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen. De IB-er is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directeur over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er kan ondersteuningsbehoefte in de groep signaleren en leerkrachten begeleiden bij het opzetten van hulp.  

De interne begeleider heeft veel inhoudelijke kennis. Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht en/of de interne begeleider en de ouders worden betrokken bij de aanpak die gevolgd gaat worden. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.   

Erstige Enkelvoudige Dyslexieklachten (EED) 

Onze school heeft de kennis om in de meeste gevallen kinderen met dyslexie de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Soms is een dyslexieprobleem zo complex, dat de begeleiding op school niet voldoende aanslaat. Dan wordt een kind verwezen naar meer gespecialiseerde hulp. 

Is er geen sprake van een combinatie met een andere stoornis, dan is er sprake van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexieklachten). Het kan zijn dat uw kind in aanmerking komt voor een specialistische behandeling via de gemeente. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onderzoek en behandeling. Zij hebben hiervoor contracten afgesloten met jeugdhulporganisaties. De gemeenten in Zuidoost Brabant hebben hier samen afspraken over gemaakt. Deze afspraken vindt u op onze website onder het kopje Zorg. 

BOUW! 

BOUW! Is een online interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 3 en 4 kunnen worden voorkomen. 

Bij jonge leerlingen, waarbij het extra aanbod in de groep op het gebied van voorbereidende leesactiviteiten onvoldoende aanslaat, kan het programma BOUW! Ingezet worden. De leerkracht bekijkt samen met de intern begeleider welke leerling voor dit programma in aanmerking komt. Hiervoor gelden selectiecriteria. Als een leerling hiervoor in aanmerking komt, bespreekt de leerkracht dit met de betreffende ouders. Wanneer besloten wordt dat een leerling aan de slag mag met BOUW! ontvangt de leerling leesbegeleiding op school onder begeleiding van een tutorleerling. De geselecteerde tutoren zijn leerlingen uit de groepen 6 en/of 7. Ouders/verzorgers werken daarnaast ook thuis samen met hun kind aan BOUW!. 

Spreekuur CMD voor vragen en opvoeding en ondersteuning 

Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) team Jeugd kunt u terecht met kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en ondersteuning voor kind en gezin. Heeft u vragen over slapen, eten, ontwikkeling, kinderen, scheiding, zakgeld, pesten, stotteren, alcohol- en drugsgebruik of spijbelen? Bij het CMD bent u aan het juiste adres voor informatie en advies. 

U kunt elk moment van het jaar contact opnemen met het CMD om een afspraak te maken met een van de medewerkers.  

 

GGD Jeugdgezondheidszorg 

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. 

Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig. 

 

Heeft u vragen? 

website: www.ggdbzo.nl/ouders  

e-mail: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl  

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind. 

T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur)