Zorg

Onze zorg voor kinderen  

Ondersteuning binnen Eenbes basisonderwijs

Als school van Eenbes Basisonderwijs willen wij uw kind passend onderwijs bieden, zo veel mogelijk thuisnabij. Heeft uw kind meer nodig dan de professionals van onze school kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking. We halen extra exertise onze school in, of we kijken welke school van Eenbes beantwoordt aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We hebben deze manier van werken beschreven in het Eenbes Bestuurs Ondersteunings Pofiel (BOP). De complete versie vindt u op de website www.eenbes.nl

 

Eenbes heeft een vast team van orthopedagogen en coaches die de scholen adviseren en ondersteunen: het Eenbes Expertise Netwerk. Naast lerende netwerken, waar onze leerkrachten hun expertise op het gebied van gedrag, taal en rekenen vergroten, geeft het Netwerk leiding aan 7 plusklassen, verdeeld over 3 gemeenten: Geldrop-Mierlo, Laarbeek en Nuenen. De leerkrachten van de plusklassen ondersteunen de scholaen bij het creëren van een afgestemd aanbod voor meer- en hoogbegaade kinderen.

Hoogbegaafde kinderen bezoeken een plusklas een dagdeel per week voor een ondersteunend aanbod. Eenbes biedt tijdelijke arrangementen aan kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte en aan leerkrachten die extra expertise nodig hebben. Eenbes is ook het bestuur van de Van der Puttschool in Geldrop: een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Kinderen kunnen hier terecht voor een (tijdelijk) arrangement SBO in kleinere klassen met speciaal opgeleide leerkrachten. We doen alles om tegemoet te komen aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen, zich kan ontwikkelen en kan leren. Toch is het niet altijd mogelijk om volledig 'inclusief' onderwijs te bieden waarin we iedereen de begeleiding bieden die nodig is. Er ligt een grens waanneer:

* de veiligheid van het kind, de groep of de leerkracht in gevaar komt;

* er is het systeem om het kind heen grote problematiek speelt waarbij maatschappelijke partners hun rol niet kunnen waarmaken;

* een kind zich onvoldoende ontwikkelt, nauwelijks groei laat zien, zich niet meer fijn voelt of structureel grensoverschrijdend gedrag laat zien.

In deze gevallen bekijken we samen met u en uw kind wat de best passende plek is. We werken daarom samen met de andere schoolbesturen in het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland: http://po.swv-peelland.nl

 

Vanuit het Expertise Netwerk van Eenbes Basisonderwijs zijn een orthopedagoog en coach aan school verbonden.   

De intern begeleider (IB-er) 

De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt voor ouders. De intern begeleider is binnen onze school het belangrijkste aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders als het gaat om de ondersteuning aan kinderenDe intern begeleider heeft brede inhoudelijke kennis en is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directeur over leerlingen, de onderwijsbehoeften en de leeropbrengsten. Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht en/of de intern begeleider. Ouders worden betrokken bij de aanpak die gevolgd gaat worden. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.   

Zorgtea 

Elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, kan erop rekenen dat we deze hulp zoveel mogelijk proberen te bieden. Wanneer we als school vragen hebben over de juiste inrichting van ondersteuning kunnen we deze voorleggen aan het zorgteam. Het zorgteam komt vier tot vijf keer per jaar bij elkaar en bestaat uit: leerkracht van de leerling, intern begeleider, directeur, medewerker van het Expertise Netwerk Eenbes, verpleegkundige van de GGD en medewerker van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Gemeente Geldrop-Mierlo. Met deze deelnemers vindt overleg plaats over de ontwikkeling van leerlingen met een specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoefte. We vragen toestemming aan ouders voor inbreng van hun kind in dit overleg. Ouders kunnen wordenuitgenodigd voor dit overleg. Leerlingen die besproken zijn, worden gedurende een langere periode door het ondersteuningsteam gevolgd en gemonitord.  

Passend onderwijs 

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; 

  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden; 

  • de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze school een beroep kan doen. 

U vindt ons SOP op bij Documentatie  

Ernstige Dyslexieklachten (ED) 

Onze school heeft de kennis om in de meeste gevallen kinderen met leesproblemen de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Soms is het leesprobleem zo hardnekkig dat ondanks de intensieve ondersteuning het kind te weinig groei doormaakt in de leesontwikkeling. Ouders en school kunnen dan, onder bepaalde voorwaarden, een onderzoek naar dyslexie aanvragen. Als er Ernstige Dyslexie (ED) wordt gediagnosticeerd, kan onder schooltijd specialistische dyslexiebegeleiding plaatsvinden, gefinancierd door de gemeente. 

 

Bouw! 

Bouw! is een online interventie programma waarmee preventief wordt ingestoken op het voorkomen van leesproblemen in groep 3 en 4.Bij jonge leerlingen, waarbij het extra aanbod in de groep op het gebied van voorbereidende leesactiviteiten onvoldoende aanslaat, kan het programma Bouw! Ingezet worden. De leerkracht bekijkt samen met de intern begeleider welke leerling uit groepen 2 en 3 voor dit programma in aanmerking komt. Hiervoor gelden selectiecriteria. Als een leerling hiervoor in aanmerking komt, bespreekt de leerkracht dit met de betreffende ouders. Bij Bouw! is het belangrijk dat ouders thuis samen met hun kind aan Bouw! werken. Op school werken de kinderen hier met een tutor uit groep 8 aan.   

Logopedie 

In ons kindcentrum werken we samen met Praktijk Van Zon. Britt Reuringsde logopediste werkt met kinderen onder en buitenschooltijd. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Praktijk Van Zonwww.praktijkvanzon.nl  

 
CMD voor vragen en opvoeding en ondersteuning 

Bij het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) team Jeugd kunt u terecht met kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en ondersteuning voor kind en gezin. U kunt elk moment van het jaar contact opnemen met het CMD om een afspraak te maken met een van de medewerkers. Het CMD is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00u en 12.30u.  

Telefoon:0402893899 

Mail:cmdtoegang@geldrop-mierlo.nl 

 

OuderWijzer 

Wij werken als kindcentrum nauw samen met de gemeente en met OuderWijzer, het platform met tips, inspiratie en bijeenkomsten voor (aanstaande) ouders. Niemand heeft alle antwoorden, maar samen weten we heel veel. We houden u via de basisschoolapp en Het Vijfblaadje op de hoogte van activiteiten van OuderWijzer. Meer informatie vindt u op de website van OuderWijzer  

  

GGD Jeugdgezondheidszorg 

Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker. 

Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig. 

 

Heeft u vragen? 

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind. 

T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur) 

 

Ondersteuning buiten school 

Wanneer uw kind ondersteuning buiten school krijgt van een externe behandelaar vragen wij u de afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te organiseren. We begrijpen dat dit soms lastig kan zijn. In overleg met juf Lieneke of juf Simone kunnen hier afspraken over gemaakt worden.