Zo ziet ons onderwijs eruit

Pedagogisch klimaat   

 • We zijn een Rots en waterschool 
 • We gebruiken kapstokregels om gewenst gedrag in school te duiden voor iedereen in ons kindcentrum.   
 • We werken met de methode Kwink  
 • We volgen een gedragsprotocol dat aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen wordt besproken.  
 • We accepteren geen pestgedrag van kinderen 

Didactisch klimaat 

In de kleutergroepen werken we ontwikkelingsgericht, waarbij spelend leren de basis vormt voor ons kleuteronderwijs. Spelen is leren voor een kleuter. Een kleuter ontwikkelt zich spontaan in een uitdagende en stimulerende omgeving en volgt daarin zijn eigen ontwikkelingslijn.     

Er wordt vanuit thema’s gewerkt aan de doelen uit de leerlijnen van ParnasSys..    

We creëren een rijke leeromgeving door te werken in hoeken met daarin veel aandacht voor rollenspel, taal, lees- en rekenvoorwaarden. We werken met coöperatieve werkvormen en kleine kringen.    

In de leerjaren 3-8 kenmerken onze lessen zich door een afwisseling van instructie, fysiek bewegen, handelen, ervaren, verwerken, reflecteren en gesprekken.    

We bouwen onze lessen op met behulp van de trap naar zelfstandigheid.   

 • De leerkracht doet het voor   
 • We doen het samen   
 • De kinderen doen het samen   
 • Het kind doet het zelf   

Missie en Visie

‘Samen leren door te doen!’   

We laten kinderen leren door te doen, door te ervaren. Dit doen we door in ons onderwijs cyclisch de volgende vier fases te doorlopen:   

 • Het kind leert vanuit een leerdoel of in een spontane situatie.   
 • Het kind reflecteert daarna op de ervaring.   
 • Het kind gaat hierover in gesprek en kijkt wat hij geleerd heeft.    
 • Het kind zet dit inzicht om in daden en acties bij een volgende activiteit.     

De vier fasen herhalen zich voortdurend in deze volgorde. Dit leermodel valt dan ook te zien als een cyclisch model. Hierdoor blijft het kind voortdurend in ontwikkeling.    

Onze lessen kenmerken zich door een afwisseling van instructie, fysiek bewegen, handelen, ervaren, verwerken, reflecteren en gesprekken.    

We bouwen onze lessen op met behulp van de trap naar zelfstandigheid.   

 • De leerkracht doet het voor   
 • We doen het samen   
 • De kinderen doen het samen   
 • Het kind doet het zelf   

Kernwaarden

We zijn (in ons handelen) herkenbaar als kindcentrum Vijfblad aan onze kernwaarden: veelzijdig, veilig en vertrouwd, vakmanschap en verantwoord vernieuwend.   

Veelzijdig 

 • We vinden ieder kind uniek. 
 • We zien ieders kwaliteiten.
 • We zijn betrokken bij de maatschappij en staan midden in de samenleving.
 • We hebben veel specialisten in ons team.
 • We zijn in beweging.   

Veilig en vertrouwd 

 • We zijn verdraagzaam; we waarderen verschillen en veroordelen niet. 
 • We zorgen voor een doorgaande lijn.
 • We kennen onszelf en elkaar.
 • We houden de lijntjes kort.
 • We vragen bij de expert om hulp.  

Vakmanschap   

 • Wij zijn in ontwikkeling en leren een leven lang. 
 • We zijn samen verantwoordelijk.
 • We werken met een leerstofjaarklassensysteem en instructie in niveaugroepen.
 • We werken met de trap naar zelfstandigheid.
 • We zorgen voor een veilige leeromgeving met aandacht voor het welbevinden van de kinderen in ons kindcentrum.  

Verantwoord vernieuwend 

 • We volgen de ontwikkelingen op onderwijsgebied.
 • We onderzoeken wat past bij ons.
 • We maken doordachte keuzes.
 • We kiezen een beperkt aantal speerpunten.
 • We leren samen door te doen!

Rots en Waterschool

Als Rots en Waterschool krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 8 jaarlijks Rots en Water lessen. De doelstelling van de Rots en Water lessen is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen.  

De Rots en Waterlessen worden gegeven door leerkrachten die gecertificeerde Rots en Watertrainers zijn. In schooljaar 2021-2022 hebben alle medewerkers de ééndaagse introductietraining van Rots en water gehad, waardoor iedereen goed bekend is met de inhoud van Rots en Water.  

Sam, ons Rots en Waterkindje laat met de handen zien hoe je Rots en Water uitbeeldt vanuit de methode Rots en Water. Sam is op allerlei manieren zichtbaar in school voor kinderen, ouders en leerkrachten. Op deze manier laten we zien dat we samen trots zijn een Rots- en Waterschool te zijn. 

Kwaliteit

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs 
De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door het Expertise Netwerk van Eenbes. 

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties 
Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van onze wijze van lesgeven, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties. 

Audits en visitaties
Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren. 

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren. 

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek 
Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. 

De eindopbrengsten 
Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito) of de IEP (ICE) of Route 8 (A-vision). Indien de opbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gespek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning.  

Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren (ruim) boven het landelijk gemiddelde.  

Leerling observatie- en volgsystemen  
De vorderingen van de leerlingen worden door de leerkracht bijgehouden. Regelmatig zijn er toetsen over de behandelde leerstof. Daarnaast hanteert de school een leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). De centrale eindtoets is ook onderdeel van het Cito-LOVS. We gebruiken de toetsen voor taalverzorging/spelling, technisch en begrijpend lezenen rekenen/wiskunde. De toetsen worden 2 maal per jaar afgenomen en staan in het rapport. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, gebruiken we de vragenlijsten van ZIEN!.in de groepen 6,7,8 maken we ook gebruik van de leerlingvragenlijsten van ZIEN!.  In de kleutergroepen volgen we de leerlingen door observaties en de leerlijnen van  ParnasSys.   

Door het gebruik van deze instrumenten krijgt school een goed beeld van de vorderingen van de leerlingen op school en van groei die de groep heeft laten zien. Met deze gegevens kan het onderwijs aan individuele kinderen, op groepsniveau of schoolniveau het best passend gemaakt worden.    

Leerlijnen
Vanaf groep 6 is het mogelijk dat kinderen voor een bepaald vak een ‘eigen leerlijn’ krijgen. De leerstof en de aanbieding daarvan worden zoveel mogelijk afgestemd op de capaciteiten en mogelijkheden van het kind.