Alle praktische info op een rijtje

Informatie over ons kindcentrum vind je op deze website en ook in onze Vijfbladgids.  

Veel leesplezier! 

Wil je meer informatie over ons kindcentrum neem dan contact op met onze interim-directeur Renate Groenveld via vijfblad@eenbes.nl of 040-2801164 

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  Een goede samenwerking tussen ouders en kindcentrum draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van je kind. We vinden het belangrijk je goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.  We informeren je op de volgende manieren:     

  Intakegesprek   

  Voor een kind voor de eerste keer op het kindcentrum komt, krijgen ouders een uitnodiging voor een Intakegesprek, waarbij afspraken worden gemaakt voor wendagen en eerste schooldag of opvangmoment. Ongeveer zes weken na de officiële start binnen het onderwijs, voeren de leerkracht en ouders een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt.     

  Kennismakingsgesprek   

  Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht(en).   

  Gesprek n.a.v. het rapport of toetsing   

  Je ontvangt twee keer per schooljaar een rapport van uw kind. Het rapport is ook in het ouderportaal terugvinden.  Na de Citotoetsing in januari/februari krijg je een uitdraai van de Citoresultaten van je kind. We vertellen je graag over de voortgang van je kind in het rapportgesprek of Citogesprek. De kinderen van groep 7 krijgen een préadvies en de kinderen van groep 8 een eindadvies. Voor de gesprekken ontvang je van ons bericht om een gesprek met ons in te plannen. Wanneer je niet zelf een moment inplant, wordt er door de leerkracht een moment ingepland.   

  Je kunt ook altijd buiten de rapportperiode aangeven dat je een gesprek wenst. Maak dan rechtstreeks een afspraak met de leerkracht(en) van uw kind.     

  Kijkavonden   

  Op de kijkavonden kun je samen met je kind en andere belangstellenden komen kijken naar gemaakt werk van de kinderen. Dit kan zijn n.a.v. een project of om te zien hoe er gewerkt wordt in de groep.    

  Inloop   

  Vijf keer per jaar organiseren we voor iedere groep een inloop. Je wordt uitgenodigd een kijkje in de groep te nemen bij de start van de dag en in gesprek te gaan met de leerkracht, intern begeleider of directie. Ook ontmoet je tijdens de inloop ouders van klasgenoten van uw kind. De koffie/thee staat voor je klaar!   

  Informatiefolder  

  In de eerste week van het schooljaar ontvang je een digitale informatiefolder van de leerkracht(en) van je kind. Hierin vind je kort informatie over het leerjaar van je kind. De informatiefolder is ook te vinden in de basisschoolapp.    

  Het Vijfblaadje   

  Om je op de hoogte te houden van de actuele informatie geeft het kindcentrum iedere drie weken een infobrief, het Vijfblaadje, uit. Het Vijfblaadje wordt per mail naar de ouders verstuurd en op de basisschool app geplaatst.    

  Website en de basisschoolapp   

  Op deze website vind je allerlei aanvullende informatie. Wanneer je bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto’s van je kind op de website, geef dit dan aan in de basisschoolapp. Wij vragen hier ook naar.   

  Als kindcentrum gebruiken wij de basisschoolapp. Deze is gratis te downloaden. In deze app vind je veel informatie over ons kindcentrum. Via deze app sturen we berichten en plaatsen we in een beveiligde omgeving (alleen voor ouders van de groep zichtbaar) foto’s van de groep van je kind.    

  Bereikbaarheid leerkrachten  

  Wil je de leerkracht van je kind persoonlijk spreken dan kun je na schooltijd de leerkracht spreken. Leerkrachten lopen na schooltijd met de groep mee naar buiten. Wanneer je niet in de gelegenheid bent om de leerkracht te spreken op school, kun je buiten schooltijd bellen naar de schooltelefoon 040-2801164.  

  Ook via mail kom je snel in contact met de leerkracht. In de informatiefolder, de basisschoolapp en op deze website zijn de mailadressen van de leerkrachten te vinden. 

 • Eten en drinken

  Alle kinderen eten op school hun eigen meegebrachte lunch (brood en drinken) op. Binnen het continurooster organiseren we eet-, drink- en buitenspeelmomenten gedurende de dag. De kinderen mogen fruit, boterhammen en wat drinken meenemen. Op school eten we geen snoep of koek.  

 • Verjaardagen

  Als je kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een kleine, gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur.  

 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon op onze school is Theo van Loon.

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, verdeling van de formatie en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de (G)MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.   

  De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.   

  De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder.   

  Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:   

  Funs Lemmens (voorzitter)  
  Baukje Ummels 
  Eva Timmers  

  Namens de leerkrachten zijn dit:   

  Anke Sijmons  (secretaris)
  Arthur Peeters  
  Koen Beemer 

  20222023 Jaarverslag Ouders
 • Oudervereniging

  Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Haar doelstellingen zijn:   

  • Ouders meer bij school betrekken,   
  • De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.   
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders.    

  De oudervereniging bestaat uit ongeveer 10 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:   

  Voorzitter: Bep Nöllen  
  Secretaris: Kim Klaibeda  
  Penningmeester: Saskia Lemmens   

  Iedere ouder kan in principe tot de oudervereniging toetreden. Indien de oudervereniging leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar via de info bekend gemaakt.   

  De oudervereniging vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Een lid van het team woont de vergadering steeds bij voor overleg, informatie of advies.    

  Hulpouders   

  Om de uitvoering van de activiteiten goed te laten verlopen, is ook de hulp van andere ouders van groot belang. We zijn altijd heel blij met de hulp van ouders. Dit kunt u aan de leerkracht laten weten. Je kunt zelf aangeven of je wilt helpen. Zo worden er ouders gevraagd om voor de school (op verzoek van de oudervereniging of van een leerkracht) kinderen te begeleiden bij een activiteit. 

  Ouderbijdrage 

  Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren. Hierbij kunt u denken aan een cadeautje in december, het schoolreisje en drinken en eten tijdens feesten. Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage € 35,- per kind. Deze bijdrage is vrijwillig en mag niet leiden tot uitsluiting van kinderen. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek de bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd.
  Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Indien u dat wenst, gaan we in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Indien de oudervereniging te weinig ouderbijdrage ontvangt, kan het voorkomen dat de activiteiten soberder worden of niet doorgaan.  
   

  Het rekeningnummer van OV is NL49 RABO 0123 1384 42  

  Hieronder vindt u de verschillende brieven met informatie en betaalmogelijkheden van de ouderbijdrage;

  Informatiebrief Ouderbijdrage Formulier Doorlopende Machtiging Ouderbijdrage Formulier Eenmalige Machtiging Ouderbijdrage Informatiebrief Overschrijven Ouderbijdrage

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden en gym

  Schooltijden

  Maandag: 8.30 – 14.45 uur  
  Dinsdag: 8.30 – 14.45 uur  
  Woensdag: 8.30 – 12.30 uur  
  Donderdag: 8.30 – 14.45 uur  
  Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.30 uur  
  Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.45 uur   

  Gym 

  De school beschikt over een mooie speelzaal voor de kleuters. Daarin worden de gymlessen voor deze kinderen gegeven. De gymschoenen van de kleuters blijven op school.   

  De groepen 3 tot en met 8 gymmen in de Sporthal de Kievit op maandag en donderdag. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen sportkleding en gymschoenen, die voorzien zijn van hun naam, dragen. Na de gymles kunnen de kinderen zich opfrissen. 

 • Vakanties

  Schoolvakanties 2023-2024  

  Herfstvakantie   16 tot 20 oktober 2023  
  Kerstvakantie    25 december 2023 tot 5 januari 2024  
  Carnavalsvakantie    12 tot 16 februari 2024  
  Tweede Paasdag   1 april  
  Meivakantie    22 april 2024 tot 3 mei 2024   
  Hemelvaart    9 en 10 mei 2024  
  Zomervakantie    8 juli tot 19 augustus 2024   

   

 • Studiedagen

  Studiedagen    

  Ieder jaar plannen we met het team een aantal studiedagen. Op deze dagen zijn de kinderen vrij en gaan wij als team aan de slag met onze nieuwe rekenmethode, Breinhelden, verbinding in het team, digitale geletterdheid, evalueren van ons onderwijs, keuzes maken m.b.t. nieuwe Citotoetsen en kindcentrum ontwikkeling.  

Downloads