Passend onderwijs

Als school van Eenbes Basisonderwijs willen wij je kind passend onderwijs bieden, zo veel mogelijk thuisnabij. Heeft je kind meer nodig dan de professionals van onze school kunnen bieden? Dan zoeken we samenwerking. We halen extra expertise onze school in, of we kijken welke school van Eenbes beantwoordt aan de ondersteuningsvraag van uw kind. We hebben deze manier van werken beschreven in het Eenbes Bestuurs Ondersteunings Pofiel (BOP). De complete versie vind je op de website www.eenbes.nl 

Over ondersteuning/ Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

  • de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;  
  • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden;  
  • de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze school een beroep kan doen.   

Ernstige Dyslexie

Onze school heeft de kennis om in de meeste gevallen kinderen met leesproblemen de begeleiding te geven die ze nodig hebben. Soms is het leesprobleem zo hardnekkig dat ondanks de intensieve ondersteuning het kind te weinig groei doormaakt in de leesontwikkeling. Ouders en school kunnen dan, onder bepaalde voorwaarden, een onderzoek naar dyslexie aanvragen. Als er Ernstige Dyslexie (ED) wordt gediagnosticeerd, kan onder schooltijd specialistische dyslexiebegeleiding plaatsvinden, gefinancierd door de gemeente.  

Topklas

Meer- en hoogbegaafde leerlingen van onze Eenbesscholen ontmoeten elkaar op donderdag. Dan komen deze kinderen voor de Plusklas naar kindcentrum De Vlinder.  

Bouw!

Bouw! is een online interventie programma waarmee preventief wordt ingestoken op het voorkomen van leesproblemen in groep 3 en 4.Bij jonge leerlingen, waarbij het extra aanbod in de groep op het gebied van voorbereidende leesactiviteiten onvoldoende aanslaat, kan het programma Bouw! Ingezet worden. De leerkracht bekijkt samen met de intern begeleider welke leerling uit groepen 2 en 3 voor dit programma in aanmerking komt. Hiervoor gelden selectiecriteria. Als een leerling hiervoor in aanmerking komt, bespreekt de leerkracht dit met de betreffende ouders. Bij Bouw! is het belangrijk dat ouders thuis samen met hun kind aan Bouw! werken. Op school werken de kinderen hier met een tutor uit groep 8 aan.   

Logopedie

In ons kindcentrum werken we samen met Praktijk Lemmen. Logopedist Merve Kilic werkt op dinsdag met kinderen en logopedist Megan Molenbroek op vrijdag.