Onderwijs

Pedagogisch klimaat

Om onze missie en visie te kunnen realiseren, is het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Het kind moet eerst vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen en in anderen en kan daarna openstaan voor leerstof. Er wordt veel aandacht besteed aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regels.

 

We willen voor de kinderen een veilige en functionele leef- en leeromgeving scheppen door:

Het hanteren van begrijpelijke gedrags- en omgangsregels.

Deze zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving. Ze worden jaarlijks met de kinderen besproken en vastgesteld.

Gebruik te maken van een gedragsprotocol dat aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen wordt besproken.

Pestgedrag van kinderen zullen wij niet accepteren. Als wij dit constateren, zullen we dat altijd met de betreffende kinderen bespreken en hun gedrag corrigeren. Als het nodig is, nemen wij in zulke gevallen ook contact op met de ouders.

Bewust te werken aan de bevordering van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.

Het bevorderen van sociale vaardigheden als samenwerken en omgaan met conflicten.

We werken met de methode Kwink voor Sociaal Emotioneel Leren en zetten de werkwijze van de organisatie Fides in in de bovenbouw.

We hebben specialisten "Rots en Water" in huis en zetten deze waar wenselijk in.

 

Regels

Binnen het Kindcentrum gelden natuurlijk gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Voor de kinderen zijn ze als volgt geformuleerd:

 

We zijn trots op ons Kindcentrum want,

 

 

WE ZORGEN VOOR ELKAAR

WE ZIJN AARDIG VOOR ELKAAR

WE LOSSEN ALLES SAMEN OP

WE ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPGERUIMD KINDCENTRUM

WE DOEN ALLEMAAL GOED ONS BEST

 

Didactische visie Onderwijs

In de eerste twee jaren ligt de nadruk vooral op het spel. Kinderen leren al doende, spelend, vooral van elkaar. De school speelt daarop in door ervoor te zorgen dat ze over veel en verschillend ontwikkelingsmateriaal kunnen beschikken. Ook wordt er met de kinderen gepraat over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Een goede woordenschat en duidelijk spreken zijn immers belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. Aan de rekenvoorwaarden (tellen en hoeveelheden) wordt veel aandacht besteed. Daarnaast zijn de ontwikkeling van de creativiteit en beweging van belang. Veelal wordt er gewerkt in hoeken, zoals een lees- schrijfhoek, een boekenhoek, een thema hoek en een bouwhoek. De hoeken kunnen variëren.

 

In groep 3 krijgt vooral het technisch lezen erg veel aandacht. In de hogere groepen staan ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur op het rooster. Daarbij gaat hier veel aandacht uit naar begrijpend lezen. We geven Engels vanaf groep 1. We werken met moderne methodieken.

 

De lessen worden meestal gegeven volgens het model van directe instructie. De leerkracht geeft eerst instructie aan de hele groep. Daarna kunnen de meeste kinderen de aangeboden leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht gaat dan in een klein groepje aan het werk met kinderen die nog wat extra uitleg en instructie nodig hebben. Daarna kunnen ook deze kinderen zelfstandig aan het werk.

Levensbeschouwelijke identiteit

Eenbes Basisschool Vijfblad is een katholieke school. We vertalen dat zo, dat we kinderen begrip en respect bijbrengen voor hun medemens van welke kleur, ras of geloof dan ook. We gaan flexibel om met verschillende denkbeelden en vertalen ze naar kinderen, dat ook op jonge leeftijd ruimte wordt geboden om ieders beleving te ontwikkelen en te delen met anderen. 

Doelstellingen uit ons schoolplan

Het onderdeel onderwijs in ons Kindcentrum beschrijft jaarlijks haar plannen. Naast het schoolplan, wat de ontwikkeling van vier jaren weergeeft, schrijven we een jaarplan. Daarin is duidelijk wat er dat schooljaar aangepakt wordt. Bent u nieuwsgierig naar dit plan? Vraag er naar bij de directie. U mag het uiteraard inzien.

In 2021-2022 zijn speerpunten voor ons als Kindcentrum:

  • Verdere implementatie van de doorgaande lijn op het gebied van zorg, aanbod thema’s, gedeelde activiteiten en teambuilding in het Kindcentrum.
  • Teamscholing gericht op de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Met het doel interactie in de les te verhogen en de leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Hier komen o.a. executieve functies en hoogbegaafdheid aan bod.
  • Begeleiding van een muziek coach ter versterking van de vaardigheden van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers.
  • Oriënteren op een nieuwe rekenmethode.
  • Schoolbreed aanbod van Rots & Water onderzoeken en implementeren. www.rotsenwater.nl
  • Als opleidingsschool begeleiding bieden aan aankomende leerkrachten.
  • Ons, tot nu toe bescheiden Kindcentrum naar buiten toe profileren.
  • Komen tot het schoolplan 2021-2025.