Onderwijs

Pedagogisch klimaat  

Om onze missie en visie te kunnen realiseren, is het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Het kind moet eerst vertrouwen hebben in eigen kunnen en in anderen voordat het kind kan openstaan voor de leerstof. We besteden veel aandacht aan een vriendelijk en veilig schoolklimaat met structuur en regels. 

 

We willen voor de kinderen een veilige en functionele leef- en leeromgeving scheppen door: 

 

 • Kapstokregels te gebruiken om gewenst gedrag in school te duiden voor iedereen in ons kindcentrum.  

De kapstokregels worden hieronder verder toegelicht.  

 • Bewust te werken aan de sociale en emotionele competenties van kinderen.  

We zijn een Rots en Waterschool. Met deze methodiek werken we aan het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om) bij kinderen.  

We werken met de methode Kwink voor Sociaal Emotioneel Leren en zetten de werkwijze van de organisatie Fides in in de bovenbouw. 

 • Het volgen van een gedragsprotocol dat aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen wordt besproken. 

In het gedragsprotcol staan de stappen die we volgen als een leerling herhaaldelijk ongewenst gedrag vertoont. ​Aan het gedragsprocol hangt een leerlingcontract. In het leerlingcontract wordt beschreven hoe het gewenste gedrag eruitziet en wat we van de leerling verwachten. Dit contract wordt door kind en ouders ondertekend.  

 • Pestgedrag van kinderen niet te accepteren. 

Wanneer signalen krijgen over pestgedrag, zullen we dat altijd met de betreffende kinderen bespreken en daar afspraken over maken.  Wij nemen ook contact op met de ouders. We volgen bij pestgedrag ons pestprotocol.  

 

Kapstokregels 

Binnen het kindcentrum gelden gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat kinderen zich prettig en veilig voelen. De regels zijn als volgt geformuleerd: 

 

We zijn trots op ons kindcentrum want:  

 

We zorgen voor elkaar 

We zijn aardig voor elkaar 

We lossen alles samen op 

We zorgen samen voor een opgeruimd kindcentrum 

We doen allemaal goed ons best 

 

In iedere groep hangt een poster met deze regels. In de eerste weken van het schooljaar is er extra aandacht voor deze regels en wordt de poster aangevuld met foto’s van kinderen die het gewenste gedrag laten zien.  

 

 Didactisch klimaat 

 

In de kleutergroepen werken we ontwikkelingsgericht, waarbij spelend leren de basis vormt voor ons kleuteronderwijs. Spelen is leren voor een kleuter. Een kleuter ontwikkelt zich spontaan in een uitdagende en stimulerende omgeving en volgt daarin zijn eigen ontwikkelingslijn.   

Er wordt vanuit thema’s gewerkt aan de doelen uit de leerlijnen van ParnasSys. In kinderboekenweek en vanuit de methode kleuterplein. We kiezen vier thema’s per jaar vanuit de methode kleuterplein.  

We creëren een rijke leeromgeving door te werken in hoeken met daarin veel aandacht voor rollenspel, taal, lees- en rekenvoorwaarden. We werken met coöperatieve werkvormen en kleine kringen.  

 

In de leerjaren 3-8 kenmerken onze lessen zich door een afwisseling van instructie, fysiek bewegen, handelen, ervaren, verwerken, reflecteren en gesprekken.  

We bouwen onze lessen op met behulp van de trap naar zelfstandigheid. 

 • De leerkracht doet het voor 

 • We doen het samen 

 • De kinderen doen het samen 

 • Het kind doet het zelf 

Leerstofaanbod 

Op Kindcentrum Vijfblad maken we voor ons onderwijs gebruik van onderstaande leermiddelen/ methodes.  Door in ons aanbod de methodes te volgen krijgen leerlingen het aanbod zoals in het curriculum beschreven staat.  

 

Overzicht van leermiddelen/methodes  

 

Vakgebied 

Leermiddelen/ methodes 

Leerjaar 1 en 2 

Kleuterplein, aangevuld met thematische projecten, materialen van CPS 

Nederlandse taal / Spelling 

Taal Actief/ Spelling Actief  

Rekenen 

Numicon  

Pluspunt 

Begrijpend lezen 

Nieuwsbegrip  

Junior Einstein 

Lezen 

Veilig leren lezen  

Estafette 

Schrijven 

Pennenstreken 

Engels groep 1-8 

Join in 

Wereldoriëntatie 

Wereldzaken  

Nieuwe zaken  

Wijzer Natuur en Techniek  

Expressie activiteiten 

Crea ateliers 

Eigenwijs (als muziekmethode) 

Muziekworkshops 

Per leerjaar bezoek aan culturele instelling 

Verkeer 

Wijzer door het verkeer 

Sociale vorming 

Rots en Water lessen 

Kwink 

Kapstokregels 

Lentekriebels 

Lichamelijke opvoeding 

Basislessen bewegingsonderwijs 

 

 

Leertijd 

Leerlingen van de groepen 1-4 krijgen 24,5 uur per week onderwijs. Leerlingen van de groepen 5-8 krijgen 26 uur per week onderwijs. Hiermee voldoen we aan de norm van 7250 uur onderwijstijd in 8 jaar. 

 

Doorlopende leerlijn 

 

We werken in ons kindcentrumvolgens de convergente differentiatie.  Deze vorm van differentiatie heeft het leerstofjaarklassensysteem als uitgangspunt. We zijn erop gericht om een vastgestelde hoeveelheid leerstof in een vastgesteld aantal jaren bij de leerlingen aan te leren. We bepalen per leerjaar een minimumdoel voor de hele groep. We verdelen de klas vervolgens in drie niveaus: een minimumniveau, een basisniveau en een hoger niveau. 

We maken gebruik van het model directe instructie. Alle leerlingen doen mee aan de klassikale instructie op het basisniveau. Daarna gaan de kinderen de leerstof zelfstandig verwerken. Op deze manier heeft de leerkracht tijd heeft om een aantal leerlingen uit de andere niveaus verlengde instructie te geven. Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen is er verrijkings- en of verdiepingsstof.  

Het basisniveau van de groep bepalen we door aan de hand van de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem de grote gemiddelde groep te selecteren 

Wanneer leerlingen veel moeite hebben met het minimumniveau kiezen we ervoor in overleg met de orthopedagoog van Eenbes Basisonderwijs en ouders om de leerstof aan te bieden vanuit een eigen leerlijn 

 

 Levensbeschouwelijke identiteit  

Eenbes Basisschool Vijfblad is een school met een katholieke grondslag. Dat is echter niet meer bepalend voor het karakter van de scholen. De identiteit zit meer in wat er leeft op school, in hoe de kinderen en leerkrachten met elkaar omgaan, in de sfeer. Onze rijke geschiedenis biedt een brede basis voor levensbeschouwelijke ontwikkeling; kinderen met allerlei achtergronden zijn welkom.  
We besteden aandacht aan feestdagen uit de verschillende culturen. Kerstmis en Pasen vieren we met elkaar.   

  

Burgerschap  

Op onze school wordt op verschillende manieren gewerkt aan burgerschap.  

 • We geven de lessen uit de methode Kwink uit de leerlijnen sociaal-emotioneel leren en burgerschap. 

 • In de lessen  Nieuwsbegrip worden nieuwsberichten behandeld waarbij aandacht is voor actuele maatschappelijke vraagstukken.  

 • We geven Engels in alle leerjaren. 

 • We kiezen ieder jaar op Prinsjesdag de nieuwe leerlingen voor de leerlingenraad.  

In komende koersplanperiode zal een beleidsplan burgerschapsvorming worden geschreven waarin helder staat beschreven hoe wij op school werken aan burgerschapsvorming 

 

Lentekriebels 

Ieder jaar in maart doen we mee aan De week van de Lentekriebels. In deze week besteden we in alle groepen aandacht aan relationele en seksuele vorming volgens de methode Kriebels in je buik en de activiteiten passend bij het thema van De week van de Lentekriebels van het jaar.  

  

Speerpunten voor 2022-2023   

In ons schoolplan beschrijven we ons onderwijs en de plannen voor de komende vier jaar. Bent u nieuwsgierig naar dit plan? U vindt het plan bij documentatie

Per schooljaar kiezen we een aantal speerpunten. In 2022-2023 zijn speerpunten voor ons als kindcentrum:  

 • We ontwikkelen verder als Rots en Waterschool 

 • We gaan werken met een nieuwe rekenmethode. 

 • We gaan werken met Breinkrachten. 

 • We vergroten de samenwerking in ons kindcentrum 

 • We verbeteren de teamcultuur: We leren de kwaliteiten en talenten van onszelf en de ander beter kennen en we werken aan het voeren van het professionele gesprek met elkaar.