Kwaliteit

Kwaliteit en resultaten

 

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs

De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door het Expertise Netwerk van Eenbes.

 

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van onze wijze van lesgeven, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling.

De eindopbrengsten

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito) of de IEP (ICE) of Route 8 (A-vision). Indien de opbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gespek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning. 

Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren (ruim) boven het landelijk gemiddelde. 

Leerling observatie- en volgsystemen  

De vorderingen van de leerlingen worden door de leerkracht bijgehouden. Regelmatig zijn er toetsen over de behandelde leerstof. Daarnaast hanteert de school een leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). De centrale eindtoets is ook onderdeel van het Cito-LOVS. We gebruiken de toetsen voor taalverzorging/spelling, technisch en begrijpend lezenen rekenen/wiskunde. De toetsen worden 2 maal per jaar afgenomen en staan in het rapport. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, gebruiken we de vragenlijsten van ZIEN!.in de groepen 6,7,8 maken we ook gebruik van de leerlingvragenlijsten van ZIEN!.  In de kleutergroepen volgen we de leerlingen door observaties en de leerlijnen van  ParnasSys.  

Door het gebruik van deze instrumenten krijgt school een goed beeld van de vorderingen van de leerlingen op school en van groei die de groep heeft laten zien. Met deze gegevens kan het onderwijs aan individuele kinderen, op groepsniveau of schoolniveau het best passend gemaakt worden.   

Leerlijnen  

Vanaf groep 6 is het mogelijk dat kinderen voor een bepaald vak een ‘eigen leerlijn’ krijgen. De leerstof en de aanbieding daarvan worden zoveel mogelijk afgestemd op de capaciteiten en mogelijkheden van het kind. 

 

Resultaten Centrale Eindtoets   

We vermelden voor u de uitslagen van Centrale Eindtoets van Cito van de laatste vijf jaar.  

De Centrale Eindtoets is een van de instrumenten die een rol spelen bij de schoolkeuze van onze schoolverlaters. Deze toets heeft nog een andere functie; het is een indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van de leerlingen worden ‘vertaald’ in een schoolrapport.  

  

Jaar  

Landelijk gemiddelde  

Gemiddelde Vijfblad  

2018 

535,6 

540,3 

2019 

536,1 

535,8 

2020 

Geen afname eindtoets i.v.m. Corona 

 

2021 

535,0 

532,6 

2022 

534,8 

533,6 

 

Resultaten referentieniveaus 

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er wordt gesproken over fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. 

In onderstaande tabel zijn de percentages van kindcentrum Vijfblad van de afgelopen jaren zichtbaar. 

De percentages zowel landelijk als van Vijfblad zijn telkens een driejaarsgemiddelde 

 

Jaar  

Referentieniveau 

Percentage landelijk  

Percentage Vijfblad  

2020 

1F 

95% 

99,4% 

 

1S/2F 

55,1% 

66,7% 

2021 

1F 

95% 

97,5% 

 

1S/2F 

55,1% 

57,9% 

2022 

1F 

95% 

96,5% 

 

1S/2F 

55,1% 

50% 

  

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs 

Om te komen tot een zo goed mogelijke overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs volgen we op onze school de PrimairOnderwijs-Voortgezet Onderwijs-procedure (POVO)Hierdoor worden de ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen goed doorgegeven aan het voortgezet onderwijs.   

De leerlingen van groep 8 nemen in april deel aan de Centrale Eindtoets van Cito. De kinderen krijgen al voor de eindtoets een advies over het niveau voor het voortgezet onderwijs. In groep 7 wordt een pré advies gegeven en in groep 8 een eindadvies. Op basis van de informatie uit het leerlingvolgsystemen (methodetoetsen, Cito en Zien!) én de observaties van de leerkrachten wordt dit advies opgesteld. Met dit advies in de hand kunnen ouders hun kind aanmelden op één school voor voortgezet onderwijs. De VO-school beslist of uw kind wordt toegelaten. Het schooladvies is bindend voor VO-school. Het schooladvies kan worden bijgesteld door school wanneer de uitslag van de centrale eindtoets of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

De school zorgt ervoor dat de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 voldoende informatie krijgen over de overgang naar het vervolgonderwijs.  

Voor meer informatie over advisering van onze school verwijzen we naar de websitevan scholen op de kaart. 

 

De leerlingen van onze school zetten hun vervolgonderwijs voort op onder andere de volgende scholen: 

Strabrechtcollege                     Geldrop 

Augustinianum                          Eindhoven 

Aloysius/de Roosten                Eindhoven 

SG de Rooi Pannen                   Eindhoven 

Carolus Borromeus college     Helmond 

Nuenens College                       Nuenen 

Yuverta                                       Eindhoven