Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

 

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Zij worden daarin gestimuleerd door het Expertise Netwerk.

 

Toetsen en zelf-evaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, MR, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.

 

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

 

Tevredenheidsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de hele school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling.

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2017. Leerlingen geven onze school een 8,1 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2017 2015 2013
Medewerkers geven een: 7,8 7,9 7,8
Ouders geven een:  7,8 7,4 7,5
Leerlingen geven een:  8,1 8,5 8,4

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

jaar

landelijk gemiddelde

score Vijfblad

2014

534,4

534,1

2015

534,8

533,9

2016

534,9

539,4

2017

535,1

534,8

2018

534,9

540,3

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Vrijwel alle leerlingen zitten na twee jaar nog op de school, die hen is geadviseerd. De meeste kinderen behalen daar ook hun einddiploma. We weten dat, omdat we de kinderen na hun tijd op de basisschool nog een paar jaar blijven volgen.  

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs

 

 

2018

VMBO BB

1

VMBO KB

3

VMBO TL

7

VMBO/HAVO

3

HAVO

5

HAVO/VWO

3

VWO

3

geweigerd

0