Kwaliteit

Kwaliteit en resultaten

 

Kwaliteit bij Eenbes Basisonderwijs

De leerkracht realiseert de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dit stelt telkens andere eisen aan de leerkrachten. Door professionalisering verwerven zij de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden. Zij worden daarin ondersteund door het Expertise Netwerk van Eenbes.

 

De jaarlijkse schoolzelfevaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van onze wijze van lesgeven, aansluitend bij de leerbehoefte van de kinderen. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de school-zelfevaluaties.

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat we ervan leren, hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

Het 2-jaarlijkse kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de school op het gebied van onderwijs en leren, schoolcultuur, leiderschap en management. Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling.

De eindopbrengsten

Eenbes Basisonderwijs monitort de eindopbrengsten van onze scholen. Onze scholen kiezen zelf de eindtoets die het beste bij hun onderwijs past. Wij maken gebruik van de Centrale Eindtoets (Cito) of de IEP (ICE) of Route 8 (A-vision). Indien de opbrengsten tegenvallen, gaat Eenbes met de betreffende school in gespek om afspraken te maken over verbeteringen en ondersteuning. 

Eenbes scoort met de eindtoetsen gemiddeld al jaren (ruim) boven het landelijk gemiddelde.

Onze resultaten

Leerlijnen 

Vanaf groep 6 is het mogelijk dat kinderen voor een bepaald vak een zgn. ‘leerlijn’ krijgen. De leerstof en de aanbieding daarvan worden zoveel mogelijk afgestemd op de capaciteiten en mogelijkheden van het kind, met als doel zo ver mogelijk uit te komen.  

Leerling observatie en -volgsystemen 

De vorderingen van de leerlingen worden door de leerkracht bijgehouden. Regelmatig zijn er toetsen over de behandelde leerstof. Daarnaast hanteert de school een leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). De centrale eindtoets is ook onderdeel van het Cito-lovs. Het gaat om toetsen met betrekking tot taal, technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. De toetsen worden 2 maal per jaar afgenomen en staan in het rapport. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen, gebruiken we de toetsing van ZIEN!. In de kleutergroepen volgen we de leerlingen met ParnasSys.   

Met deze toetsen krijgt de school een goed beeld van de vorderingen van de individuele kinderen en van de groep. De school ziet hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft geleerd en kan dat vergelijken met andere kinderen in de groep en in Nederland. Met deze gegevens kan het onderwijs aan individuele kinderen, op groepsniveau of schoolniveau worden bijgesteld.  

 

We plaatsen in de Vijfbladgids de uitslagen van Cito-eindtoetsen van de laatste vijf jaar. De scores van de Cito-eindtoetsen zijn echter niet altijd een uitdrukking van de opbrengst van de school. Zij vormen ook een uitdrukking van individuele verschillen tussen kinderen, zoals sociaal milieu, intelligentie en vaardigheden. Alle kinderen van groep 8 nemen deel aan de Centrale Eindtoets  

Juist de moeilijk meetbare kwaliteitsaspecten van een school, de zogenaamde leergebied overstijgende kerndoelen, geven de school haar specifieke karakter.  

De school is in dat opzicht, datgene wat ze meer biedt, dan het Cito meet.   

De Centrale Eindtoets is een van de instrumenten die een rol spelen bij de schoolkeuze van onze schoolverlaters. Deze toets heeft nog een andere functie; het is een indicatie voor de kwaliteit van ons onderwijs. De resultaten van de leerlingen worden ‘vertaald’ in een schoolrapport.   

 

jaar 

landelijk gemiddelde  

Score Vijfblad  

2017  

535,1  

534,8  

2018  

534,9  

540,3  

2019  

535,8  

535,7  

2020 

Cito eindtoets is niet afgenomen i.v.m. de Coronacrisis. 

 

2021 

534,5 

532,6