Praktische zaken

Schooltijden in een continurooster 

De schooltijden zijn vastgesteld volgens de wettelijke regels.  

  

Maandag: 8.30 - 14.45 uur  

Dinsdag: 8.30 - 14.45 uur  

Woensdag: 8.30 - 12.30 uur  

Donderdag: 8.30 - 14.45 uur  

Vrijdag groep 1 t/m 4: 8.30 - 12.30 uur  

Vrijdag groep 5 t/m 8: 8.30 - 14.45 uur  

  

Alle kinderen eten op school hun eigen meegebrachte lunch (brood en drinken) op. Binnen hetcontinurooster organiseren we eet-, drink- en buitenspeelmomenten gedurende de dag. De kinderen mogen fruit, boterhammen en wat drinken meenemen. Op school eten we geen snoep of koek 

  

Gymnastiek  

De school beschikt over een mooie speelzaal voor de kleuters. Daarin worden de gymlessen voor deze kinderen gegeven. De gymschoenen van de kleuters blijven op school.  

De groepen 3 tot en met 8 gymmen in de Sporthal de Kievit op maandag en donderdag. Tijdens de gymlessen moeten de kinderen sportkleding en gymschoenen, die voorzien zijn van hun naam, dragen. Na de gymles kunnen de kinderen zich opfrissen. Geeft u een handdoek mee?  

 

Fietsen  

Vanwege de geringe ruimte in de rijwielstalling, willen we het aantal fietsen beperken op school. Kinderen mogen op de fiets naar school komen als ze verder dan 500 meter van de school wonen.  

  

Huiswerk  

Huiswerk kan om verschillende redenen meegegeven worden. Waar in de kleutergroepen de nadruk ligt op het vergroten van de ouderbetrokkenheid, wordt in de groepen 3 en 4 huiswerk vooral ingezet om het technisch lezen op niveau te krijgen. Vanaf groep 5 komen de zaakvakken erbij en kunnen de leerlingen samenvattingen van de leerstof mee naar huis krijgen om te leren voor toetsen. Extra oefenstof kan op aanvraag van ouders of advies van de leerkracht meegegeven worden. Om onze leerlingen goed voor te bereiden op het voortgezet onderwijs krijgen alle leerlingen vanaf groep 6 huiswerk. Dit verplichte huiswerk bouwt op van 1x per week in groep 6 naar 3x per week in groep 8. Huiswerk dat te laat wordt ingeleverd of niet gemaakt is, moet alsnog gemaakt en ingeleverd worden. Bij herhaaldelijk te laat inleveren krijgen leerlingen een extra huiswerkopdracht mee.  

  

Schoolpleinregels  

De kinderen zijn 's morgens vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. Daar gelden de volgende regels:  

  • op de speelplaats mag je niet fietsen,  

  • zet je fiets op de goede plaats in de fietsenstalling,  

  • als je vragen hebt, ga je naar de leerkracht die op de speelplaats loopt.  

  

Overige regels  

Snoepen op school is niet toegestaan.  

Onder schooltijd mag geen mobiele telefoon gebruikt worden behalve als de leerkracht dit specifiek organiseert.  

Telefoons van kinderen worden onder schooltijd door de leerkracht bewaard.  Iedereen is via de schooltelefoon bereikbaar.  

Geef uw kind geen speelgoed mee naar school.   

  

Stichting Leergeld  

Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kunnen doen met leeftijdsgenoten. Uitsluiting van kinderen door een gebrek aan middelen bij de ouders mag in een welvarend land als Nederland niet gebeuren; een sociaal isolement is voor een kind immers niet acceptabel.  

Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Als ouders een beroep willen doen op Stichting Leergeldkunnen zij een aanvraag indienen. www.leergeld.nl/geldrop  

  

Sponsoring  

Het bestuur heeft zich aangesloten bij het Convenant Sponsoring, waarvoor o.a. de minister, besturenorganisaties en ouderverenigingen hebben getekend.  

Uitgangspunten van dat Convenant zijn o.a.:  

  • sponsoring moet verenigbaar zijn met de onderwijskundige taak en doelstelling van de school,  

  • sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen,  

  • sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden,  

  • de MR moet instemmen met sponsoring.  

  

Verjaardagen  

Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Een kleine, gezonde traktatie heeft daarbij onze voorkeur.