Oudervereniging

Oudervereniging  

Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Haar doelstellingen zijn:  

  • Ouders meer bij school betrekken,  

  • De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.  

  • Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders.   

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 10 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:  

Voorzitter: Bep Nöllen  

Secretaris: Kim Klaibeda  

Penningmeester: Saskia Lemmens  

  

Iedere ouder kan in principe tot de oudervereniging toetreden. Indien de oudervereniging leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar via de info bekend gemaakt.  

Om de activiteiten van de OV te kunnen bekostigen wordt er aan elk gezin een bijdrage gevraagd. Die is voor dit schooljaar vastgesteld op € 35,- per kind. Deze bijdrage is vrijwillig en mag niet leiden tot uitsluiting van kinderen. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek de bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd. Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. 

De oudervereniging vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Een lid van het team woont de vergadering steeds bij voor overleg, informatie of advies.   

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren. Hierbij kunt u denken aan een cadeautje in december, het schoolreisje en drinken en eten tijdens feesten. Dit jaar bedraagt de ouderbijdrage € 35,- per kind. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek de bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd.Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Indien u dat wenst, gaan we dan met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen. Indien de oudervereniging te weinig ouderbijdrage ontvangt, kan het voorkomen dat de activiteiten soberder worden of niet doorgaan.  

 

Het rekeningnummer van OV is NL49 RABO 0123 1384 42 

Hulpouders  

Om de uitvoering van de activiteiten goed te laten verlopen, is ook de hulp van andere ouders van groot belang. We zijn altijd heel blij met de hulp van ouders. Dit kunt u aan de leerkracht laten weten. U kunt zelf aangeven of u wilt helpen. Zo worden er ouders gevraagd om voor de school (op verzoek van de oudervereniging of van een leerkracht) kinderen te begeleiden bij een activiteit.