Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad en GMR binnen het onderwijs  

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, verdeling van de formatie en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de (G)MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.  

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder.  

  

Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:  

Funs Lemmens (voorzitter)  

Baukje Ummels 

Eva Timmers 

 

Namens de leerkrachten zijn dit:  

Anke Sijmons  

Yvonne van den Tillaar  

Vacature  

 

Vergaderdata MR 2022-2023:

4 oktober 2022

9 november 2022

12 december 2022

28 februari 2023

5 april 2023

15 mei 2023

21 juni 2023