Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad en GMR binnen het onderwijs  

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, verdeling van de formatie en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de (G)MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.  

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.  

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder.  

  

Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:  

Funs Lemmens (voorzitter)  

Baukje Ummels 

Eva Timmers 

 

Namens de leerkrachten zijn dit:  

Anke Sijmons  (secretaris)

Yvonne van den Tillaar  

Koen Beemer

 

Vergaderdata MR 2022-2023:

 

4 oktober 2022

 

Wist je dat….

 • De MR op 4 oktober haar eerste vergadering van dit schooljaar heeft gehad?
 • We 2 nieuwe leden hebben? Meester Koen en Eva Timmers (moeder van Luc uit groep 6). We vinden het erg fijn dat ze er bij zijn gekomen!
 • We het hebben gehad over de verschillende werkgroepen die er op school zijn? Er is kort besproken over de doelen en de werkwijze van deze werkgroep. Bij de werkgroep cultuur hebben we het bijv gehad over de crea-ateliers en hoe we dat de komende jaren gaan doorzetten.
 • De coronamaatregelen vanuit de Eenbes besproken zijn? Voorlopig verzorgen we nog geen alternatief onderwijs voor een leerling in quarantaine.
 • Het lerarentekort en de begroting ook op de agenda stonden?
 • We de leerlingenraad een keer uitnodigen bij onze MR vergadering? Zodat we kunnen uitleggen wat we doen voor de leerlingen bij ons op school.
 • Jullie ons altijd kunnen mailen voor vragen en opmerkingen: mrvijfblad AT eenbes DOT nl

9 november 2022

 

Wist je dat…

 • We het hebben gehad over het coronaplan, het ventileren van het gebouw en de begroting?
 • We voor het tevredenheidsonderzoek hebben geconcludeerd dat het fijn is als nog meer ouders deze invullen. Dat geeft een beter beeld.
 • Het vervangersbeleid opnieuw wordt besproken binnen het team, omdat veel opsplitsen van klassen erg rommelig is.
 • We een aanpak hebben om de zorg op school goed te kunnen realiseren. Deze aanpak is besproken in de MR.

12 december 2022

 

Wist je  dat?

 

De MR op maandag 12 december weer een vergadering heeft gehad?

De leerlingenraad hierbij ook even aanwezig was?

Dat zij goed meedenken met wat er nog beter kan bij ons op school? (meer opbergruimte, meer licht op de WC)

We het hebben gehad over de naam “rots en water” school. Heeft het al effect? Is het al merkbaar in de school?

We bij ons op school na de kerstvakantie in alle groepen de methode “Breinhelden” gaan inzetten. Die methode zorgt ervoor dat kinderen zich bewust worden van hun krachten (stopkracht, doe kracht, tijdkracht etc) en deze op een goede manier gaan inzetten.

 

28 februari 2023

 

Wist je dat:

De MR op 28 februari weer een vergadering heeft gehad?
We het daar hebben gehad over het tevredenheidsonderzoek?
We, nav het tevredenheidsonderzoek, samen gaan kijken naar de verbeterpunten.
Het begrijpend lezen is besproken. Volgend schooljaar gaat het team zich oriënteren op een  nieuwe methode.
De volgende vergadering op 5 april is!

 

5 april 2023

15 mei 2023

21 juni 2023