Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten

7.1 De klachtenregeling 

Bij klachten hanteert onze school het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Contactgegevens vindt u op www.eenbes.nl  

De klachtenregeling beschrijft de procedure die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld. 

De regeling geeft aan hoe u klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen en ook hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op onze school ligt de klachtenregeling ter inzage. U kunt deze ook vinden op www.eenbes.nl  

7.2 De interne contactpersonen 

Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon? 

• luisteren naar de klacht; 

• informatie geven over de klachtenprocedure; 

• overleggen met de externe vertrouwenspersoon; 

• eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon; 

• contact houden met de leerling/ouders. 

De interne contactpersonen van onze school zijn: Lieneke Rietsema lieneke.rietsema@eenbes.nl  
en Theo van Loon theo.vanloon@eenbes.nl  

7.3 De externe vertrouwenspersonen 

Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kunt U ook gebruik van maken. Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon? 

• nadere informatie geven over de klachtenprocedure; 

• zo nodig bemiddelen in de situatie; 

• adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie; 

• ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure; 

• zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening; 

• contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken. 

 

Wij werken met een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij ondersteunen u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.

 

De externe vertrouwenspersoon, El Theuws,  is een deskundige van &Zelf. De interne contactpersoon van de school verwijst u naar haar door als u er samen niet uitkomt.

 

Mevrouw El Theuws

el.theuws@enzelf.nl

06-12407652