Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Voor een goed functioneren is de OV afhankelijk van de ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. Dit gaat op Kindcentrum Vijfblad altijd in goed overleg met de MR. De ouderbijdrage bedraagt €35,00 per kind per jaar. Begint uw kind later in het schooljaar dan rekenen wij voor de resterende maanden tot het einde van het schooljaar €3,50 per maand.

 

Van de ouderbijdrage worden alle activiteiten betaald zoals de kerstviering, paasviering, carnaval e.d. De grootste kostenpost is echter ieder jaar de schoolreis en de sinterklaasviering.

Wij zijn ons er van bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar aangezien de ouderbijdrage de kosten van al deze activiteiten precies dekt rekenen we op 100% deelname.

Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de penningmeester van de OV Saskia Lemmens, de leerkracht van uw kind of de directeur van de school. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de ouderbijdrage gespreid te betalen. Wij gaan er vanuit dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden.

 

De ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om deze bijdrage voor 1 oktober te voldoen. U kunt dat doen door overmaking Rekeningnummer  NL49 RABO 0123 1384 42  bij de Rabobank te Geldrop, ten name van Oudervereniging ’t Vijfblad. Graag de voornaam van uw kind en de groep vermelden. 

 

Alleen voor het schoolkamp of een andere jaarafsluiting voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd.

 

Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. 

Overzicht gemaakte kosten OV

Wilt u weten hoe de OV de ouderbijdrage besteed? Als u hier klikt, krijgt u het overzicht.