Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

 

De Medezeggenschapsraad en GMR

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door een gelijk aantal ouders en leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, klassenverdeling en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de (G)MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder.

 

Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:

-        Pim van der Velden (voorzitter)

-        Lisette Schouten

-        Funs Lemmens

-        Desiree Sleegers

 

Namens de leerkrachten zijn dit:

-        Anke Sijmons

-        Joyce Altheer

-        Saskia van Erp

-        Maartje van den Heuvel (secretariaat)

 

Informatie uit de oudervereniging en de MR kunt u vinden op de website. Ook kunt u mailen naar mrvijfblad AT eenbes DOT nl

 

Oudervereniging

Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Haar doelstellingen zijn:

  • Ouders meer bij school betrekken,
  • De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. 

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 15 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:

 

Voorzitter: Annemarie Paans

Secretaris: Boukje Joosten

Penningmeester: Saskia Lemmens

 

Iedere ouder kan in principe tot de oudervereniging toetreden. Indien de oudervereniging leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar via de info bekend gemaakt.

Om de activiteiten van de OV te kunnen bekostigen wordt er aan elk gezin een bijdrage gevraagd. Die is voor dit schooljaar vastgesteld op €35,- per kind. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek te bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp of een andere jaarafsluiting voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd. Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de directie. Wij gaan er vanuit, dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden.

De oudervereniging vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Een lid van het team woont de vergadering steeds bij voor overleg, informatie of advies.

 

Hulpouders

Om de uitvoering van de activiteiten goed te laten verlopen is ook de hulp van andere ouders van groot belang. We zijn altijd heel blij met de hulp van ouders. Dit kunt u aan de leerkracht laten weten. U kunt zelf aangeven of u wilt helpen. Zo worden er ouders gevraagd om voor de school (op verzoek van de oudervereniging of van een leerkracht) kinderen te begeleiden bij een activiteit.

 

Informatievoorziening aan de ouders

Ouders voorzien van informatie is ontzettend belangrijk. Wij doen dat op diverse manieren.

 

Intakegesprek

Voor een kind voor de eerste keer op school komt krijgen ouders een uitnodiging voor een Intakegesprek, waarbij afspraken worden gemaakt voor wendagen en eerste schooldag. Ongeveer zes weken na de officiële start, voeren de leerkracht en ouders een gesprek om de eerste ervaringen uit te wisselen. Indien gewenst wordt er een vervolgafspraak gemaakt.

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het schooljaar zijn er kennismakingsgesprekken met de nieuwe leerkracht(en).

 

Gesprek n.a.v. het rapport of de landelijke toetsing

U ontvangt twee keer per schooljaar een rapport van uw kind. Deze kunt u ook in het ouderportaal terugvinden. Er worden gesprekken gepland. De kinderen van groep 7 krijgen een préadvies en de kinderen van groep 8 een eindadvies. Na de cito toetsing krijgt u de gegevens nadat we ze samen besproken hebben. U kunt ook buiten de rapportperioden aangeven of u een gesprek wenst. Maak dan rechtstreeks een afspraak voor een gesprek met de leerkracht(en) van uw kind.

In het verleden hadden we drie rapporten. Vanaf het schooljaar 2018-2019 twee rapporten en een gesprek n.a.v. de toetsing februari/maart.

 

Kijkavonden

Op de kijkavonden kunt u samen met uw kind en andere belangstellenden komen kijken naar gemaakt werk van de kinderen. Dit kan zijn n.a.v. een project of om te zien hoe er gewerkt wordt.

 

Koffie uurtje

Twee keer per jaar organiseren we een koffie uurtje. U wordt uitgenodigd een kijkje in de klas te nemen en in gesprek te gaan met de leerkracht met een groep ouders. De koffie/thee staat dan klaar!

 

Het Vijfblaadje

Om u op de hoogte te houden van de actuele informatie geeft de school iedere woensdag een info, het Vijfblaadje, uit. het Vijfblaadje wordt per mail naar de ouders verstuurd en op de website geplaatst.

Heeft u een ander emailadres, dan kunt u dit laten weten aan kristel.alberts AT eenbes DOT nl. Vermeld dan de naam van uw kind en in welke groep hij/zij zit.

 

Website en Klasbord

Op onze website www.vijfblad.nlvindt u allerlei aanvullende informatie. Wanneer u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, geef dit dan schriftelijk aan bij de directie van de school. Wij zullen er jaarlijks ook naar vragen!

Iedere groep vult een Klasbord app. U wordt als ouders uitgenodigd voor deze app. Het is een beschermde omgeving waar we dagelijkse dingen kunnen delen.