Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders

Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt.

 

De Medezeggenschapsraad en GMR

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door een gelijk aantal ouders en leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, klassenverdeling en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de (G)MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid.

De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder.

 

Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:

-        Funs Lemmens (voorzitter)

-        Jolanda van Heugten

-        Baukje Ummels 

 

Namens de leerkrachten zijn dit:

-        Anke Sijmons

-        Yvonne van den Tillaar

-        Saskia van Erp (secretariaat) 

 

Informatie uit de oudervereniging en de MR kunt u vinden op de website. Ook kunt u mailen naar mrvijfblad AT eenbes DOT nl

Oudervereniging

Aan onze school is een oudervereniging verbonden. Haar doelstellingen zijn:

  • Ouders meer bij school betrekken,
  • De school steunen bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen school en ouders. 

De oudervereniging bestaat uit ongeveer 15 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Op dit ogenblik zijn deze taken in de handen van de volgende mensen:

 

Voorzitter: Bep Nöllen

Secretaris: Kim Klaibeda

Penningmeester: Saskia Lemmens

 

Iedere ouder kan in principe tot de oudervereniging toetreden. Indien de oudervereniging leden nodig heeft, wordt dit in de loop van het schooljaar via de info bekend gemaakt.

Om de activiteiten van de OV te kunnen bekostigen wordt er aan elk gezin een bijdrage gevraagd. Die is voor dit schooljaar vastgesteld op €35,- per kind. Deze bijdrage is vrijwillig van aard en mag niet leiden tot uitsluiting van kinderen. Ouders krijgen een persoonlijk verzoek de bijdrage te betalen. Alleen voor het schoolkamp of een andere jaarafsluiting voor de kinderen van groep 8 wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De ouders van deze kinderen worden daarover tijdig geïnformeerd. Alle ouderbijdragen zijn vrijwillig van aard. Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de directie. Wij gaan er vanuit, dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden.

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Een lid van het team woont de vergadering steeds bij voor overleg, informatie of advies.

 

Hulpouders

Om de uitvoering van de activiteiten goed te laten verlopen is ook de hulp van andere ouders van groot belang. We zijn altijd heel blij met de hulp van ouders. Dit kunt u aan de leerkracht laten weten. U kunt zelf aangeven of u wilt helpen. Zo worden er ouders gevraagd om voor de school (op verzoek van de oudervereniging of van een leerkracht) kinderen te begeleiden bij een activiteit.