Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door een gelijk aantal ouders en leerkrachten. Hun taak is het om de school en het schoolbestuur te adviseren in allerlei zaken die van belang zijn voor de school. Zaken zoals rapportage, beleid inzake kwaliteit, klassenverdeling en veiligheid op school komen tijdens een MR-vergadering aan de orde. Ook heeft het bestuur voor een aantal zaken instemming nodig van GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Op deze manier kan de MR positieve invloed uitoefenen op het bestuursbeleid. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden op school plaats. Iedereen is daarbij welkom als toehoorder. Heeft u interesse om een MR vergadering bij te wonen? Dat kan! De volgende vergadering is op 13 november 2018.


Informatie uit de oudervereniging en de MR kunt u vinden op de website. Ook kunt u mailen naar mrvijfblad@eenbes.nl 

 

Leden van de MR:

Op dit ogenblik zijn de volgende ouders lid van de MR:

-        Pim van der Velden (voorzitter)

-        Lisette Schouten

-        Funs Lemmens

-        Desiree Sleegers

 

Namens de leerkrachten zijn dit:

-        Anke Sijmons

-        Joyce Altheer

-        Saskia van Erp

-        Maartje van den Heuvel (secretariaat en GMR)

 

Data MR-vergaderingen

Maandag 8 oktober 2018

Dinsdag 13 november 2018

Woensdag 12 december 2018

Donderdag 31 januari 2019

Woensdag 27 februari 2019

Donderdag 28 maart 2019

Dinsdag 16 april 2019

Maandag 24 juni 2019

 

Verslagen van vergaderingen

Op woensdag 12 december was er een MR vergadering. De leerlingenaantallen voor volgend jaar (nodig voor de groepsverdeling) zijn besproken, net als de actiepunten die uit de audit zijn gekomen. Ook is er door de politie en de gemeente een onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie rondom onze school. De resultaten van dit onderzoek zijn in deze vergadering besproken.

Tenslotte is de MR is aan het onderzoeken hoe het zit met de bekendheid van de MR bij de ouders.

De volgende vergadering is op 31 januari. Dan komen opnieuw de leerlingaantallen, de audit en ook de begroting van 2019 aan bod.

 

Afgelopen 13 november is de MR bij elkaar gekomen. Per 12 december gaat Funs Lemmens het stokje als voorzitter overnemen van Pim van de Velden.Tijdens de volgende vergadering wordt er naar gestreefd om duidelijker in kaart te brengen wat de MR voor u als ouder kan betekenen. Hierover kunt u ook een vragenlijst verwachten.
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de verkeersveiligheid rondom het parkeren van het vijfblad.
Verder wordt er door een samengestelde werkgroep binnen geldrop/mierlo hard gewerkt om de school verder te laten groeien in diverse onderwijsmethode passend bij de kinderen.
Mocht u zelf vragen ideeën of andere zaken ter tafel willen brengen kunt u altijd contact opnemen met de mr.
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 12 december 2018.

 

De MR heeft 8 oktober 2018 een bijeenkomst gehad. Er is gesproken over de MR-trainingen, waar leden aan deelgenomen hebben. Daar stonden o.a. het Activiteitenplan, de Begroting en het Communicatieplan centraal. Momenteel worden de laatste aanpassingen aan het Activiteitenplan van het Vijfblad gedaan.

Voorts is er ook nog gesproken over de onderwijsresultaten en de hoge uitstroom uit groep 8.

N.a.v. de (landelijke) vervangingsproblematiek heeft het Vijfblad een stappenplan opgesteld. Dit plan heeft de MR doorgenomen.

De volgende vergadering zal zijn op 13 november 2018. Er wordt dan o.a. gesproken over het ambitiegesprek.