Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat u dit eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kunt u contact opnemen met de directie. Mocht ook dit geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van eventuele klachten

 

Het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM is voor onze school vastgesteld. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen. Contactgegevens vindt u op www.eenbes.nl.

In onze klachtenregeling is de procedure opgenomen die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en/of lichamelijk geweld en overige klachten.

De klachtenregeling regelt hoe u klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met  een externe vertrouwenspersonen. Ook wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie.

Op school ligt de klachtenregeling ter inzage. U kunt deze ook vinden op www.eenbes.nl.

 

De interne contactpersonen

De contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de leerlingen als voor hun ouders. Wat doet de interne contactpersoon?

 • luisteren naar de klacht;
 • informatie geven over de klachtenprocedure;
 • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
 • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
 • contact houden met de leerling/ouders.

De interne contactpersonen van onze school zijn:

Lieneke Rietsema: lieneke.rietsema@eenbes.nl

Theo van Loon: theo.vanloon@eenbes.nl 

 

De externe vertrouwenspersonen

U kunt ook een van onze externe vertrouwenspersonen inschakelen.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

 • Zo nodig bemiddelen;
 • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
 • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting Komm of bij aangifte bij de (zeden)politie;
 • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
 • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
 • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

De externe vertrouwenspersonen voor alle Eenbes scholen vindt u op ook www.eenbes.nl.

 

Mevrouw drs. Irma van Hezewijk

irmavanhezewijk AT vertrouwenswerk DOT nl

tel: 06-5464 7212

Mevrouw drs. Marijke Creemers

marijkecreemers AT vertrouwenswerk DOT nl

06-2053 7095