Voor nieuwe ouders

Toelating nieuwe leerling

Basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Het is echter heel plezierig wanneer ouders hun kinderen ruim voor hun vierde verjaardag op school inschrijven. Hebt u interesse dan kunt u een afspraak maken en krijgt u een rondleiding. We laten de school graag zien en beantwoorden uw vragen. Aanmelding gebeurt door het invullen van een formulier.

 

Aanmeldingsprocedure

Bij de aanmelding van kinderen worden de benodigde gegevens genoteerd. Toelating vindt in principe plaats op de dag na de vierde verjaardag van uw kind. De precieze dag wordt in overleg met de leerkracht vastgesteld. U krijgt, kort na de aanmelding, een schriftelijk bericht dat uw kind op Eenbes Basisschool Vijfblad staat ingeschreven.

 

Ongeveer vier weken voordat een kleuter daadwerkelijk naar school gaat, neemt de leerkracht contact met de ouders op voor een bezoek. Het kind en de ouders kunnen dan kennis maken met de juf en worden dan over allerlei zaken geïnformeerd. Tijdens dit bezoek wordt ook een intakeformulier ingevuld.

Voordat uw kind op school komt, wordt uw kind uitgenodigd om een aantal keer kennis te maken met de andere kinderen van hun groep.

Acht weken nadat het kind op school gekomen is, wordt er met de ouders een afspraak gemaakt voor een voortgangsgesprek.

 

Kleuters die vier jaar worden in de zomervakantie, gaan meteen de hele dag naar school. Zij worden uitgenodigd voor een ‘wenmoment’ vóór de zomervakantie.

Kleuters die in de maand december vier jaar worden, kunnen in deze maand naar school komen. Het is vaak fijner voor de kinderen om pas in januari in te stromen, omdat het erg druk is in deze maand. Dit wordt met de ouders afgesproken.

Dit geldt ook voor de laatste zes weken van het schooljaar. De kleutergroepen zijn dan wat groter en de samenstelling van de groep verschilt duidelijk met die aan het begin van het nieuwe schooljaar. In overleg met de ouders worden daarover goede afspraken gemaakt. Dit kan per kind verschillen.

 

Aanmelden van leerlingen, ook voor de andere groepen, kan gedurende het hele jaar. U kunt daarvoor het beste een afspraak maken met de directie. Zij zullen graag tijd vrijmaken om u te informeren over de school en om uw kind in te schrijven.

 

Peuteraanbod

Alle Kinderopvangorganisaties welke peuteraanbod bieden vullen een overdrachtsformulier in wanneer een peuter bij hen afscheid neemt en overstapt naar de Basisschool. Mede hierdoor kunnen we vanaf de start op school aansluiten bij de ontwikkeling van een kind.

De peuters die al egbruik maken van het peuteraanbod binnen ons kindcentrum worden besproken door de pedagogische medewerker van de peutergroep en de kleuterleerkracht, dit noemen wij een warme overdracht. Ook komen deze peuters in de loop van het jaar al meerdere keren op bezoek in de kleutergroepen.

 

Instroom vanuit een andere basisschool

Instroom vanuit een andere basisschool kan slechts plaatsvinden als een uitschrijvingsbewijs aanwezig is. Bij inschrijving wordt u gevraagd toestemming te verlenen om relevante informatie op te vragen bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de basisschool waar uw kind verbleef.

 

Burgerservicenummer

Vanaf 1 februari 2006 is de school wettelijke verplicht om ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen naar een opgave van het burgerservicenummer (BSN) van hun kind te vragen. 

Met het toekennen van een onderwijsnummer aan elke leerling die in Nederland bekostigd onderwijs volgt, worden de volgende doelen nagestreefd:

  • Het verlichten van de administratieve last voor onderwijsinstellingen.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de toegankelijkheid van beleids- en managementinformatie.
  • Het verbeteren van de controle op de rechtmatigheid van de bekostiging en andere voorzieningen voor scholen.