Missie en visie

Succesvol Samen Leren

Eenbes basisschool Vijfblad heeft samen leren, samen werken en samen spelen hoog in het vaandel staan. Succesvol samen leren in onze school zorgt ervoor dat onze kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving optimaal ontwikkelen en bereidt hen voor op de maatschappij.

 

Onze beloftes

Wij zorgen ervoor dat jij bij ons kunt leren op de manier die bij jou past.

We helpen je ontdekken waar je goed in bent.

Bij Eenbes basisonderwijs zijn we trots op jou.

Bij ons kun je veilig leren, spelen en werken.

Wij leren je vaardigheden waar je nu en in jouw toekomst iets aan hebt.

Samen vernieuwend leren.

Je krijg ruimte voor je talent.

Samen met je ouders helpen wij je keuzes te maken.

Succes heb je bij ons door samen te werken.

We leren je zelfstandig, ondernemend en ontdekkend te zijn.

 

Kernwaarden

Eenbes basisschool Vijfblad heeft als kernwaarden:

vernieuwend, vakmanschap, veelkleurig, veilig en vertrouwd

 

Onze missie

Eenbes basisschool Vijfblad is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het aansluit bij de basisbehoeften, de afkomst en het bijzondere karakter van elk kind afzonderlijk.

We zorgen ervoor dat de kinderen na 8 jaar onderwijs voldoende kennis opgedaan hebben en zich voldoende vaardigheden hebben eigen gemaakt om met succes aan het voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.

 

Onze visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en mogelijkheden. Het is de taak van onze school om elk kind volop gelegenheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. Onze school werkt volgens een leerstofjaarklassensysteem. We gaan uit van adaptief onderwijs en sluiten aan bij de basisbehoeften van elk kind, te weten Relatie, Autonomie en Competentie.

 

Pedagogisch klimaat

Om het bovenstaande te kunnen realiseren, is het heel belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Het kind moet eerst vertrouwen hebben in zijn eigen kunnen en in anderen en kan daarna openstaan voor leerstof. Op school wordt daarmee rekening gehouden. Er wordt veel aandacht besteed aan een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regels.

 

We willen voor de kinderen een veilige en functionele leef- en leeromgeving scheppen door:

-        Het hanteren van begrijpelijke gedrags- en omgangsregels. Deze zijn gebaseerd op respect voor elkaar en de omgeving. Ze worden jaarlijks met de kinderen besproken en vastgesteld.

-        Gebruik te maken van een gedragsprotocol dat aan het begin van elk schooljaar met de leerlingen wordt besproken. Pestgedrag van kinderen zullen wij niet accepteren. Als wij dit constateren, zullen we dat altijd met de betreffende kinderen bespreken en hun gedrag corrigeren. Als het nodig is, nemen wij in zulke gevallen ook contact op met de ouders.

-        Bewust te werken aan de bevordering van het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.

-        Het bevorderen van sociale vaardigheden als samenwerken en omgaan met conflicten.

-        We werken met de methode Kwink voor Sociaal Emotioneel Leren en zetten de werkwijze van de organisatie Fides in in de bovenbouw.

-        We hebben specialisten "Rots en Water" in huis en zetten deze waar wenselijk in.

 

Schoolregels

Op school gelden natuurlijk gedragsregels die ervoor moeten zorgen dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Voor de kinderen zijn ze als volgt geformuleerd:

 

We zijn trots op onze school want,

WE ZORGEN VOOR ELKAAR

WE ZIJN AARDIG VOOR ELKAAR

WE LOSSEN ALLES SAMEN OP

WE ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPGERUIMDE SCHOOL

WE DOEN ALLEMAAL GOED ONS BEST

 

Didactische visie

In de eerste twee jaren ligt de nadruk vooral op het spel. Kinderen leren al doende, spelend, vooral van elkaar. De school speelt daarop in door ervoor te zorgen dat ze over veel en verschillend ontwikkelingsmateriaal kunnen beschikken. Ook wordt er met de kinderen gepraat over onderwerpen uit hun eigen leefwereld. Een goede woordenschat en duidelijk spreken zijn immers belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. Aan de rekenvoorwaarden (tellen en hoeveelheden) wordt veel aandacht besteed. Daarnaast zijn de ontwikkeling van de creativiteit en beweging van belang. Veelal wordt er gewerkt in hoeken, zoals een lees- schrijfhoek, een boekenhoek, een thema hoek en een bouwhoek. De hoeken kunnen variëren.

 

In groep 3 krijgt vooral het technisch lezen erg veel aandacht. In de hogere groepen staan ook vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde op het rooster. Daarbij gaat hier veel aandacht uit naar begrijpend lezen. We geven Engels vanaf groep 1. We werken met moderne methodieken.

 

De lessen worden meestal gegeven volgens het model van directe instructie. De leerkracht geeft eerst instructie aan de hele groep. Daarna kunnen de meeste kinderen de aangeboden leerstof zelfstandig verwerken. De leerkracht gaat dan in een klein groepje aan het werk met kinderen die nog wat extra uitleg en instructie nodig hebben. Daarna kunnen ook deze kinderen zelfstandig aan het werk.

 

Levensbeschouwelijke identiteit

Eenbes Basisschool Vijfblad is een katholieke school. We vertalen dat zo, dat we kinderen begrip en respect bijbrengen voor hun medemens van welke kleur, ras of geloof dan ook. We gaan flexibel om met verschillende denkbeelden en vertalen ze naar kinderen, dat ook op jonge leeftijd ruimte wordt geboden om ieders beleving te ontwikkelen en te delen met anderen.

 

Doelstellingen uit ons schoolplan

- Op de eerste schooldag van 2018-2019 vieren we de komst van Peuteraanbod Vijfblad.

- De ontwikkeling tot een Kindcentrum staat niet stil. Dit schooljaar wordt een verbouwing gerealiseerd zodat we de dagopvang kunnen ontvangen.

- We gaan dit schooljaar verder met de organisatie van ateliers uit het beleidsplan cultuur.

- We willen het Opbrengst Gericht Werken blijvend verankeren. We organiseren collegiale consultatie en kijken kritisch naar de zorg structuur op onze school.

- Binnen de Eenbes organiseren we expertise netwerken en werken we samen om passend onderwijs te realiseren.

- We implementeren nieuwe methodes: Taal, aanvankelijk lezen, beredeneerd aanbod bij de kleuters, Kwink (sociaal emotioneel leren) en Engels.

- Wij zijn een opleidingsschool in samenwerking met Hogeschool de Kempel. Hier wordt verder vorm aan gegeven.

 

 Urenberekening en lessenaanbod

Groep

3

4

5

6

7

8

Begrijpend lezen

0,5

0,5

1

1

2

2

Bewegingsonderwijs

3

3

3

3

3

3

Engels

0,25

0,25

0,5

0,5

1

1

Lezen

6

4

3

3

2

2

Muziek / tekenen / handvaardigheid

2

2

2

2

2

2

Pauze / lunch

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Rekenen

5

5

5

5

5

5

Schrijven

2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Sociaal emotioneel leren

1

1

1

1

1

1

Spelling

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Taal

0,25

4

5

5

5

5

Verkeer

0,25

0,5

0,5

 0,5

0,5

 

Woordenschat

2

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Zaakvakken: natuur, geschiedenis, aardrijkskunde, burgerschapsvorming

1

1

3

3

3

3

Totaal aantal uren op school per week

26,75

26,75

29,0

29,0

29,0

29,0

Methodes

Aanvankelijk lezen

VLL KIM versie

Voortgezet techn. lezen

Estafette

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Taal: Voorbereidend

Kleuterplein

Taal Gr. 4 t/m 8

Taalactief

Technisch schrijven

Pennenstreken

Rekenen: Voorbereidend

Kleuterplein

Rekenen Gr. 3 t/m 8

De Wereld in Getallen

Engels Gr. 5 t/m 8

Join in

Aardrijkskunde

Wereldzaken

Geschiedenis

Wijzer

Natuur

In Vogelvlucht

Verkeer

Wijzer door het Verkeer

Sociale vorming/

Relatie en seksualiteit

Kwink

Lentekriebels

Catechese/levensbeschouwing

Projecten

Muziek/tekenen/drama/

handvaardigheid

Eigenwijs digitaal

Bewegingsonderwijs

Basislessen